ثبت نام قالی باف

  • هزینه هرگونه خسارت و خرابی در فرش و تابلو فرش بعد از تحویل بر عهده با فنده میباشد